Wettelijke rente voor handelstransacties

U dient te kiezen voor wettelijke rente voor handelstransacties, indien er sprake is van een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De transactie moet wel zijn ontstaan ná 7 augustus 2002.

Wettelijke rente voor consumententransacties

Wanneer bij een transactie een van de partijen een particulier (consument) is of wanneer de transactie vóór 8 augustus 2002 tot stand is gekomen, dient u te kiezen voor wettelijke rente voor consumententransacties.

Contractuele rente

Wanneer u het rentepercentage zelf wenst in te vullen, dient u te kiezen voor contractuele rente.

Enkelvoudig of samengesteld

Samengesteld is hetzelfde als rente over rente. Bij het berekenen van de rente wordt de rente na een jaar opgeteld bij de hoofdsom. Vanaf dat moment wordt er over het nieuwe bedrag (dus de hoofdsom inclusief de rente) rente berekend. Als er weer een jaar is verstreken, wordt de rente weer bij de hoofdsom opgeteld.

Dit is standaard. Dus wanneer er niets tussen partijen is afgesproken, dient de rente samengesteld te worden berekend.

Bij een enkelvoudige berekening wordt de rente jaarlijks berekend gedurende de gehele periode, op basis van het dan geldende percentage. De hoofdsom blijft alleen tussentijds gelijk. De rente wordt dan ook elke keer berekend over de hoofdsom.

Op 1 januari 1992 werd met het Nieuw Burgerlijk Wetboek de samengestelde wettelijke rente ingevoerd. Vorderingen ontstaan voor die datum hebben enkelvoudige rente.

Ook wanneer er kosten gemaakt zijn na 1 januari 1992. Hiervoor heeft de De Hoge Raad eerder verwezen naar HR 24 oktober 1997 (LJN: ZC2465), NJ 1998, 490, waarin – kort gezegd – is bepaald dat na inwerkingtreding van het nieuwe recht doorlopende tekortkomingen of schaden in beginsel door het oude recht worden beheerst. Dit betekent dat de wettelijke rente niet – zoals onder huidig recht geldt – samengesteld, maar enkelvoudig wordt berekend.